ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ – www.RISUVANE.bg
Последна актуализация на 15.11.2018г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни, РИСУВАНЕ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги съхранява отговорно и законосъобразно, освен в случаите на несъгласие или явен отказ на една от страните.
РИСУВАНЕ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Наименование: РИСУВАНЕ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 204200300
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Въздаждане 18-5-125
Адрес за упражняване на дейността: онлайн
Данни за кореспонденция:
Пощенски адрес: гр. Варна, жк. Въздаждане 18-5-125
E-mail: office@risuvane.bg
Телефон.: +359885950855
3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни:
– име на фирмата/организацията
– лично и/или фамилно име
– информация за обратна връзка –  телефон и/или имейл адрес
– пощенски адрес – в случай на доставка на стоки и осъществена сделка между страните
– банкова информация – в случаите в които заплащането на сделката между страните е нужно да бъде реализирано по банков път.
6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружеството – внос на продукти стоки и/или суровини, покупка, продажба, реализиране на производство на стока по заявка, монтаж, след продажбен сервиз и гаранция на всички продукти и стоки влизащи в обхвана на дейността на дружеството.
Основание за осъществяване на тези дейности е изрично получено съгласие от Вас като клиент, чрез онлайн платформата на дружеството или чрез собственоръчно подписано съгласие.

7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които са доброволно предоставяте във връзка с:
Реализиране на сделки между страните.
За информиране относно промяна в обстоятелствата, предмета на дейност, ценовата динамика в конкретната сфера на дейност на компанията, друга полезна информация относно продукти и събития.
Предоставяне на заявени оферти и предложения.
Сключване на договори.
Счетоводни цели.
Статистически цели.
Доставка на продукти и услуги.
Гаранционно и извън-гаранционно обслужване.
Основна цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Събраните лични данни служат само и единствено за реализиране на сделките между двете страни. Получените данни биват надлежно съхранявани и използвани само в обхвата на организацията, която ги е придобила. Съобразно закона, те няма да бъдат предоставяни на трети страни, без изрично съгласие.
Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Този текст допуска законосъобразно предоставяне на налични лични данни в случаите в които те са надлежно изискуеми по съдебен ред или по друг предвиден в закона начин, също така с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.
9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.
10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:
Информираност;
Достъп до собствените ви данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява,  че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящият уеб сайт.  “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.